Και μετά ταύτα θέλω εκχέει το πνεύμά μου επί πάσαν σάρκα· και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας· οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθή ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις. (Ιωήλ 2:28)

Κάθε Σάββατο 7:00 μ.μ. – 7:30 μ.μ. η νεολαία της εκκλησίας μας συγκεντρώνεται με σκοπό να συζητάμε θέματα μέσα από το Λόγο του Θεού και Κύριος στόχος μας είναι να αυξηθούμε Πνευματικά ώστε να μπορέσουμε σαν νέοι να σταθούμε στο θέλημα του Θεού και επίσης να αντεπεξέλθουμε στις δυσκολίες της ζωής.