2) Ο Λόγος Του Θεού δεν είναι ούτε σκληρός ούτε καταπιεστικός.

Ομιλητής: Ανδρέας Ντεντόπυλος

Ημερομηνία:17/02/2019

Χωρίο:Δανιήλ, κεφάλαιο ς’, εδάφιο 25