1) Ανδρέας Ντεντόπουλος || Τα αποτελέσματα των άλλων υδάτων.

Ομιλητής : Ανδρέας Ντεντόπουλος
Ημερομηνία: 09/08/2019
Χωρίο : Ψαλμοί, κεφάλαιο : μβ’, εδάφιο : 1, σελ. 532