Χαρίσματα με έργα πίστεως και κόπο αγάπης.

Ομιλητής: Ανδρέας Ντεντόπουλος
Ημερομηνία: 13/05/2019
Χωρίο: Προς Κορινθίους Α’ ,κεφάλαιο ιδ’, εδάφιο 31, σελ. 1017