Με ζήλο να ζητάμε τα καλύτερα χαρίσματα.

Ομιλητής:Ανδρέας Ντεντόπουλος

Ημερομηνία:11/02/2019

Χωρίο:Προς Κορινθίους Α’, κεφάλαιο ιβ’, εδάδιο 1