Μάθημα Προς Κορινθίους Α’ || Ανδρέας Ντεντόπουλος

Ομιλητής: Ανδρέας Ντεντόπουλος

Ημερομηνία: 20/05/2019

Χωρίο:Προς Κορινθίους Α’ , κεφάλαιο ιε’, εδάφιο 1