Κουμαριανος Γιώργος & Παπαθεοδωρου Κώστας

Ομιλητής : Κουμαριανός Γιώργος

Χωρίο: Κατα Μάρκον, κεφάλαιο θ’, εδάφιο 14, σελ.889

 

Ομιλητής : Παπαθεοδώρου Κώστας

Χωρίο: Ιησούς του Ναυή, κεφάλαιο β’, εδάφιο 1, σελ.210

 

Ημερομηνία: 26/07/2019