Η τάξη και η επιμέλεια των πνευματικών χαρισμάτων.

Ομιλητής:Ανδρέας Ντεντόπουλος

Ημερομηνία: 15/04/2019

Χωρίο: Προς Κορινθίους Α’, κεφάλαιο ιδ, εδάφιο 18, σελ.1017