Ευαγγέλιο σωτηρίας και προσωπικής μεταμόρφωσεις.

Ομιλητής: Ανδρέας Ντεντόπουλος

Ημερομηνία: 27/05/2019

Χωρίο:Προς Κορινθίους Α’ , κεφάλαιο ιε», εδάφιο 12, σελ 1018