Την ώρα της απειλής και δοκιμασίας, να θυμηθείς τι έχει κάνει ο Κύριος.

Ομιλητής: Βασίλης Καβίδας
Ημερομηνία: 17/07/2019
Χωρίο: Βασιλέων Α’, κεφάλαιο ιθ’, εδάφιο 3, σελ.352