Ανδρέας Ντεντόπουλος || Μάθημα

Ομιλητής: Ανδρέας Ντεντόπουλος
Ημερομηνία: 22/07/19
Χωρίο: Επιστολή Προς Κορινθίους Α’, κεφάλαιο: ιε’, εδάφιο 35, σελ. 1018.