Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός.
Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν
αυτού βάλλει υπέρ των προβάτων.
Κατά Ιωάννην Κεφ. 10 εδ.

Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός.
Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν
αυτού βάλλει υπέρ των προβάτων.
Κατά Ιωάννην Κεφ. 10 εδ.

Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου.
Ψαλμοί Κεφ. 119 εδ.105

Λύχνος εις τους
πόδας μου
είναι ο λόγος σου
και φως εις τας τρίβους μου.
Ψαλμοί Κεφ. 119 εδ.105

Λύχνος εις τους
πόδας μου
είναι ο λόγος σου
και φως εις τας τρίβους μου.
Ψαλμοί Κεφ. 119 εδ.105

Εγώ είμαι η οδός
και η αλήθεια και η ζωή.
Κατά Ιωάννην Κεφ. 14 εδ.6

Έλθετε προς με, πάντες
οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι,
και εγώ θέλω σας αναπαύσει.
Κατά Ματθαίον Κεφ. 11 εδ.28

Έλθετε προς με, πάντες
οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι,
και εγώ θέλω σας αναπαύσει.
Κατά Ματθαίον Κεφ. 11 εδ.28

Έλθετε προς με, πάντες
οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι,
και εγώ θέλω σας αναπαύσει.
Κατά Ματθαίον Κεφ. 11 εδ.28

Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον.
Κατά Ιωάννην Κεφ. 1 εδ.9

Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον.
Κατά Ιωάννην Κεφ. 1 εδ.9

Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον.
Κατά Ιωάννην Κεφ. 1 εδ.9

Ενόσω είμαι εν τω κόσμω, είμαι φως του κόσμου.
Κατά Ιωάννην Κεφ.9 εδαφ.5

Ενόσω είμαι εν τω κόσμω, είμαι φως του κόσμου.
Κατά Ιωάννην Κεφ.9 εδαφ.5

Ενόσω είμαι εν τω κόσμω, είμαι φως του κόσμου.
Κατά Ιωάννην Κεφ.9 εδαφ.5

Ενόσω έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, διά να γείνητε υιοί του φωτός.
Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς, και απελθών εκρύφθη απ' αυτών.
Κατά Ιωάννην Κεφ.12 εδαφ.36

Ενόσω έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, διά να γείνητε υιοί του φωτός.
Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς, και απελθών εκρύφθη απ' αυτών.
Κατά Ιωάννην Κεφ.12 εδαφ.36

Ενόσω έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, διά να γείνητε υιοί του φωτός.
Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς, και απελθών εκρύφθη απ' αυτών.
Κατά Ιωάννην Κεφ.12 εδαφ.36

Arrow
Arrow
Slider

Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής Γλυφάδας.

 

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής δογματικά αποδέχεται όλα τα άρθρα του συμβόλου της Πίστεως, όπως τα θέσπισαν οι 318 πατέρες, για να ξεχωρίζουν οι αιρέσεις απο την εκκλησία που διδάσκει σωστά τον λόγο του Θεού.

 

Πιστέυω είς ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα,

Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή,

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν

εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, διού τα πάντα

εγένετο.

Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των

ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και

ενανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.

Και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τας γραφάς.

Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς,

ού της Βασιλείας ούκ έσται τέλος.

Και είς το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,

το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκηνοούμενον και συνδοξαζόμενον,

το λαλήσαν δια των προφητών.

Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.

Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αμήν.

Επισκεψιμότητα

ΣήμεραΣήμερα20
ΧθέςΧθές35
Αυτή την ΕβδομάδαΑυτή την Εβδομάδα97
Αυτό τον ΜήναΑυτό τον Μήνα723
Όλες τις ΜέρεςΌλες τις Μέρες4832
UNITED STATES
US

Youtube Βίντεο

Παρακολουθήστε videos από το κανάλι μας στο Youtube.

Περισσότερα/Read more...

Τελευταίο Κυριακάτικο Κήρυγμα

FACP TUBE

Συγκέντρωση όλων τον κηρυγμάτων σε μορφή βίντεο από τις εκκλησίες και τις ιστοσελίδες της Ελευθεράς Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής.

Powered By Antonopoulos Themis